Nội bộ Nội bộ

Chưa có tài khoản? Đăng ký

Quên mật khẩu?

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

X Đóng lại
Tìm kiếm

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

30/06/2021 186 lượt xem
Luật doanh nghiệp căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Doanh Nghiệp

Luật đấu thầu số 61/2020/QH14

30/06/2021 250 lượt xem
Luật đấu thầu căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đầu tư.

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

30/06/2021 152 lượt xem
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP căn cứ Luật tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luât tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Theo đề nghị của bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật đầu tư.

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

30/06/2021 195 lượt xem
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP căn cứ Luật tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật phòng, chống nhiễm vi rut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Nghị định số 03/2020/NĐ-CP

30/06/2021 134 lượt xem
Nghị định số 03/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ xung Điều 68 Nghị định sô 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Thông tư số 43/2021/TT-BTC

30/06/2021 159 lượt xem
Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

Thông tư số 28/2020/TT-BYT

30/06/2021 176 lượt xem
Thông tư số 28/2020/TT-BYT Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế; Căn cứ Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, các điều kiện bảo đảm hoạt động và nhân lực của y tế xã, phường, thị trấn; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã

Thông tư 14/2020/TT-BYT

29/06/2021 160 lượt xem
Thông tư quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Thông tư số 33/2020/TT-BYT

28/06/2021 150 lượt xem
Thông tư số 33/2020/TT-BYT căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ y tế; Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Công văn số 6039/BYT-KH-TC

27/06/2021 128 lượt xem
Công văn số: 6039/BYT-KH-TC V/v triển khai đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị theo Thông tư 14/2020/TT-BYT .

Công văn số 5888/BYT-TB-CT

26/06/2021 116 lượt xem
Công văn số: 5888/BYT-TB-CT V/v hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT

Chỉ thị số 20/CT-BYT

25/06/2021 115 lượt xem
Chỉ thị sô 20/CT-BYT về việc tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh , công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế