1. Giao hàng trực tiếp từ nhà máy sản xuất
2. Giao hàng trực tiếp từ nhà máy thông qua trung gian kết hợp
3. Giao hàng tại kho nhà phân phối


** Đề nghị liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.