Nội bộ Nội bộ

Chưa có tài khoản? Đăng ký

Quên mật khẩu?

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

X Đóng lại
Tìm kiếm

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP

03/06/2022 546 lượt xem
Quy định việc quản lý trang thiết bị y tế bao gồm: phân loại trang thiết bị y tế; sản xuất, nghiên cứu lâm sàng, lưu hành, mua bán, xuất khẩu, cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế; thông tin, quảng cáo trang thiết bị y tế; quản lý giá trang thiết bị y tế và quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở.

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

30/06/2021 735 lượt xem
Luật doanh nghiệp căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Doanh Nghiệp

Luật đầu tư số 61/2020/QH14

30/06/2021 767 lượt xem
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đầu tư.

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

30/06/2021 940 lượt xem
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP căn cứ Luật tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luât tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Theo đề nghị của bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật đầu tư.

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

30/06/2021 674 lượt xem
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Thông tư số 43/2021/TT-BTC

30/06/2021 781 lượt xem
Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

Thông tư số 28/2020/TT-BYT

30/06/2021 809 lượt xem
Quy định danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã

Thông tư 14/2020/TT-BYT

29/06/2021 1.140 lượt xem
Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Thông tư số 33/2020/TT-BYT

28/06/2021 636 lượt xem
Quy định danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật

Công văn số 6039/BYT-KH-TC

27/06/2021 634 lượt xem
Công văn số: 6039/BYT-KH-TC V/v triển khai đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị theo Thông tư 14/2020/TT-BYT .

Công văn số 5888/BYT-TB-CT

26/06/2021 597 lượt xem
Công văn số: 5888/BYT-TB-CT V/v hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT

Chỉ thị số 20/CT-BYT

25/06/2021 626 lượt xem
Chỉ thị sô 20/CT-BYT về việc tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế