Video – Hình ảnh

1. Vai trò kiểm soát nhiễm khuẩn

2. Phóng sự công tác nhiễm khuẩn

 3. Hình ảnh tham gia hội chợ